@@edit

جلب نظر رای دهندگان با پیام های از پیش ضبط شده

چگونه سیاستمداران می توانند با پیامک صوتی انبوه برای خود رای جمع آوری کنند؟

/how-can-politicians-voice-sms-with-their-votes-they-collect-for-the-mass/

ارسال پیام های صوتی انبوه چندین سال است که در مورد بسیاری از کمپین های تبلیغاتی سیاسی مورد استفاده قرارگرفته است. از پیام های صوتی انبوه برای هشدار دادن در مورد وقایع ، نمونه گیری در مورد آراء ، ارسال اعلان های عمومی با استفاده از یک بانک اطلاعاتی از شماره تلفن ها می باشد که در آن می...